ปฐมบทดนตรีไทย (พิมพ์ครั้งที่ 4)

ผู้แต่ง : พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์

ปฐมบทดนตรีไทยเป็นหนังสือที่แต่งขึ้นเพื่อให้ทราบถึงดนตรีไทยในภาควิชาการขั้นเบื้องต้น โดยกำหนดเนื้อหาการศึกษาไว้ตั้งแต่พัฒนาการของดนตรีไทย เครื่องดนตรีไทย วงดนตรีไทย และเพลงไทย เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ที่เริ่มเรียนดนตรีไทยตลอดจนผู้ที่สนใจใฝ่รู้ทั้งหลาย เพราะดนตรีไทยในภาคทฤษฎีนั้นเรียนเพื่อนำไปเสริมสร้างองค์ความรู้สำหรับภาคปฏิบัติ โดยควรเรียนทั้งสองภาคควบคู่กันไปจึงจะทำให้เข้าใจในดนตรีไทยได้ การศึกษาดนตรีไทยนั้นอาจดูเป็นเรื่องที่ยากสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เข้ามาเรียน เพราะมักคิดอยู่เสมอว่า “ดนตรีไทยเป็นเรื่องของคนที่เล่นเป็น” หมายถึงคนที่เล่นดนตรีไทยไม่เป็นจะไม่สามารถเข้าใจในแก่นแท้ของดนตรีไทยได้ จนกลายเป็นที่เรื่องยากสำหรับผู้ริเริ่มอยากเรียนรู้ดนตรีไทย สิ่งนี้มิใช่อุปสรรคสำคัญที่จะสร้างปัญหาแก่ผู้เรียนดนตรีไทยเท่าใดนัก เพราะหากได้ทดลองเข้ามาศึกษาดนตรีไทยโดยเลือกเรียนปฏิบัติเครื่องดนตรีที่อยากเรียนสักชิ้นหนึ่ง โดยไม่ต้องไปกังวลว่าการเรียนปฏิบัตินั้นจะดีหรือไม่ดีอย่างไร แต่จงเรียนด้วยใจรักและศรัทธาเป็นสำคัญ

ราคา 200 บาท (162 หน้า)

หนังสือที่น่าสนใจ