ประวัติศาสตร์ผ่านพระเครื่อง คติความเชื่อและพุทธพาณิชย์

ผู้แต่ง : ณัฐพล อยู่รุ่งเรืองศักดิ์

ประวัติศาสตร์ผ่านพระเครื่อง คติความเชื่อและพุทธพาณิชย์ ไม่เพียงมุ่งหวังที่จะทำความเข้าใจถึงประวัิติความเป็นมาและวิวัฒนาการของ พระเครื่องเท่านั้น หากยังมีความประสงค์ที่จะศึกษาถึงคติความเชื่อในการจัดสร้างพระพิมพ์ตั้งแต่ ยุคแรกจนกระทั่งกลายมาเป็นพระเครื่องในยุคปัจจุบัน รูปแบบของพระเครื่องและกระบวนการที่ทำให้พระเครื่องกลายมาเป็นสินค้าที่มี มูลค่าทางการตลาด อีกทั้งศึกษาถึงผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างพระเครื่องในยุคพุทธ พาณิชย์ ผู้เขียนหวังว่าการศึกษาประวัติศาสตร์ผ่านพระเครื่องจะทำ ให้ผู้ที่สนใจพระเครื่องไม่มองพระเครื่องเป็นเพียงวัตถุเครื่องรางหรือพุทธ ศิลป์เท่านั้น แต่มองเห็นปัจจัยและเรื่องราวที่อยู่เบื้องหลังของการสร้างพระเครื่องและ บริบททางสังคมในแต่ละยุคแต่ละสมัย ซึ่งจะทำให้การครอบครองพระเครื่องมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

ราคา 140 บาท (166 หน้า)

หนังสือที่น่าสนใจ