ประวัติศาสตร์ล้านนา ฉบับสังเขป

ผู้แต่ง : ณัฐพล อยู่รุ่งเรืองศักดิ์

ประวัติศาสตร์ล้านนาตั้งแต่การสถาปนาเมืองเชียงใหม่ใน พ.ศ. 1839 โดยพญามังราย ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์มังราย เพื่อให้เมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนา สมัยอยู่ภายใต้การปกครองของพม่าระหว่าง พ.ศ. 2101-2317 และอยู่ใต้การปกครองของพระเจ้ากรุงธนบุรีใน พ.ศ. 2317 จนกระทั่งถึงสมัยการปฏิรูปการปกครองหัวเมืองประเทศราชเข้าสู่ระบบมณฑลเทศาภิบาลในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2411-2453) เมืองต่างๆ ในอาณาจักรล้านนา รวมทั้งนครเชียงใหม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงสถานภาพจากหัวเมืองประเทศราชของสยามกลายมาเป็นเมืองต่างๆ ที่รวมตัวกันเป็นมณฑลพายัพภายใต้การปกครองของสยาม

ราคา 140 บาท (166 หน้า)

หนังสือที่น่าสนใจ