ภาษาศาสตร์เยอรมันเบื้องต้น

ผู้แต่ง : กรกช อัตตวิริยะนุภาพ

ตำราเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อ่านได้มีความรู้เบื้องต้นและเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาสาขาวิชาภาษาศาสตร์ ตลอดจนสามารถบรรยายระบบและการใช้ภาษาเยอรมันตามแนวทางการศึกษาของภาษาศาสตร์สมัยใหม่ในเบื้องต้นได้ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาในขั้นที่สูงขึ้นต่อไป

ในการนำเสนอเนื้อหาทุกส่วนจะอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในภาษาเยอรมันเป็นหลัก โดยเน้นการวิเคราะห์ให้เห็นลักษณะเด่นของภาษาเยอรมันในเชิงภาษาศาสตร์ ซึ่งนอกจากจะใช้เป็นตำราเรียนโดยตรงแล้ว ผู้สนใจ ครู อาจารย์ที่สอนภาษาเยอรมันในประเทศไทย ตลอดจนนักภาษาศาสตร์ชาวไทย และผู้สนใจทั่วไปยังอาจใช้ในการทบทวนความรู้หรือศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาศาสตร์ภาษาเยอรมันได้ด้วยเช่นกัน

ราคา 220 บาท (212 หน้า)

หนังสือที่น่าสนใจ