ภาษาเยอรมันแบบไทยๆ : บูรณาการเชิงสร้างสรรค์ระหว่างสองภาษาสองวัฒนธรรม

ผู้แต่ง : กรกช อัตตวิริยะนุภาพ

หนังสือเล่มนี้เป็นการนำเสนอประสบการณ์ส่วนตัวของผู้เขียน ซึ่งได้มีโอกาสทดลองบูรณาการภาษาเยอรมันกับภาษาและศิลปะวัฒนธรรมไทยในรูปแบบต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอรูปแบบแนวทางการสอนภาษาเยอรมันเชิงสร้างสรรค์ในบริบทของผู้เรียนชาวไทย เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับผู้ที่อยู่ในแวดวงวิชาการและการศึกษา ในขณะเดียวกันก็เป็นการนำเสนอเนื้อหาที่สามารถจัดเป็นความรู้ทั่วไปสำหรับผู้ที่สนใจด้วย ไม่ว่าจะมีความรู้ภาษาเยอรมันหรือไม่ก็ตาม รูปแบบหลักๆ ของการบูรณาการระหว่างสองภาษาสองวัฒนธรรมนี้ สามารถจัดแบ่งตามกิจกรรมหลักได้เป็น 3 ประเภทคือ การแปล การเขียนเชิงสร้างสรรค์ และการจับคู่ โดยในแต่ละประเภทยังมีรายละเอียดปลีกย่อยและรูปแบบที่แตกต่างกันออไปอีก อาทิ ลิเกเยอรมัน ลูกทุ่งเยอรมัน ฉ่อยเยอรมัน ฯลฯ ซึ่งผู้เขียนขอให้คำเรียกรวมรูปแบบการบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ต่างๆ เหล่านี้ว่าเป็นการเรียนการสอนภาษาเยอรมันในบริบทไทยโดยเฉพาะ และเรียกภาษาเยอรมันที่เป็นผลงานสร้างสรรค์เหล่านี้สั้นๆ ว่า “เยอรมันแบบไทยๆ”

ราคา 90 บาท (122 หน้า)

หนังสือที่น่าสนใจ