ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ผู้แต่ง : จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ และ วีรวัฒน์ อินทรพร

ว่าด้วยการใช้ทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ทั้งการรับสาร ได้แก่ การฟัง การอ่าน การดู  และการส่งสาร ได้แก่ การเขียนและการพูด ทั้งนี้โดยให้การรับสารและการส่งสารสัมพันธ์กับการคิด ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญที่ทำให้การสื่อสารมีประสิทธิผล และสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตและแสวงหาความรู้ได้

ราคา 200 บาท (291 หน้า)

หนังสือที่น่าสนใจ