ยุโรปสมัยใหม่ ค.ศ.1492-1815

ผู้แต่ง : อนันต์ชัย เลาหะพันธุ

คริสต์ศตวรรษที่ 16-18 เป็น 300 ปีแห่งการปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในโลกตะวันตก ทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และเทคโนโลยีแยกยุโรปออกจากโลกสมัยกลาง และการครอบงำของความคิดเก่าๆ เปิดโอกาสให้ชาวตะวันตกสามารถพัฒนาศักยภาพของตน และแนวความคิดใหม่เกี่ยวกับความเชื่อศาสนา และโลก ตลอดจนการขยายอำนาจและอิทธิพลไปยังดินแดนโพ้นทะเล สนใจที่จะสังเกต ทดลอง และค้นคว้าหาข้อสรุปให้กับสิ่งต่างๆ รวมทั้งตนเองเป็นห้วงเวลาที่ให้ความหวังแก่ชาวตะวันตกในการแสวงหาจุดหมายและความสำคัญในชีวิต การเข้าใจและรู้ทันธรรมชาติ การก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำของโลก ทั้งด้านภูมิปัญญา การเมืองวัฒนธรรมและเทคโนโลยี ชาติตะวันตกจึงมิอาจจำกัดบทบาทของตนแต่เฉพาะในโลกตะวันตกได้อีกต่อไปในโลกสมัยใหม่นี้

หนังสือนำเสนอประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยใหม่ตอนต้น (EarlyModern Times) ของเหตุการณ์ต่างๆ มาเรียงร้อยกันเพื่อให้เข้าใจประเด็นต่างๆ ในประวัติศาสตร์ยุโรปที่ครอบคลุมระยะเวลากว่าสามศตวรรษ

ราคา 300 บาท (416 หน้า)

หนังสือที่น่าสนใจ