ยุโรปในสงครามเย็น ค.ศ. 1945-1991 (Europe in the Cold War 1945-1991)

ผู้แต่ง : สัญชัย สุวังบุตร

ในการศึกษาเกี่ยวกัับสงครามเย็น ประเด็นคำถามหลักที่ต้องคำนึงถึงคือ สงครามเย็นเกิดขึ้นได้อย่างไรและสงครามเย็นเป็นผลสืบเนื่องจากการดำเนินนโยบาย หรือปฏิบัติการของสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต อภิมหาอำนาจประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่ หรือเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของยุโรปที่สืบเนื่องจากการคำนึงถึงผลประโยชน์และการสร้างดุลอำนาจระหว่างมหาอำนาจผู้ชนะสงครามด้วยกันเป็นสำคัญ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสถานะทางการเมืองระหว่างประเทศมหาอำนาจยุโรปและการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมภายในประเทศยุโรปด้วย อะไรคือปัจจัยของสงครามเย็นในยุโรปและทำไมสงครามเย็นดังกล่าวจึงไม่เคยเป็นสงครามร้อน เหตุใดสงครามเย็นจึงดำรงอยู่ยาวนานและการล่มสลายของระบอบคอมมิวนิสต์ในประเทศยุโรปตะวันออกหลีกเลี่ยงได้หรือไม่ สงครามเย็นสามารถยุติลงก่อน ค.ศ. 1989 ได้หรือไม่และอะไรคือปัจจัยที่นำสู่การสิ้นสุดของสงครามเย็นใน ค.ศ. 1989 คำตอบของคำถามพื้นฐานเหล่านี้จะทำให้เข้าใจเรื่องราวของสงครามเย็นได้ดีขึ้น

ราคา 180 บาท (184 หน้า)

หนังสือที่น่าสนใจ