ยุโรป: สงครามและสันติภาพ ค.ศ.1939-1950

ผู้แต่ง : สัญชัย สุวังบุตร

สงครามโลกครั้งที่ 2 (ค.ศ.1939-1945) เป็นเหตุการณ์สำคัญในยุโรปคริสต์ศตวรรษที่ 20 สงครามได้เปลี่ยนโฉมหน้า
ของยุโรปทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรมทั้งทำให้โลกตะวันตกก้าวสู่สภาวะสงครามเย็นที่ไม่มีสันติภาพและสงครามเป็นเวลากว่าสี่ทศวรรษตลอดจนทำให้ดุลอำนาจทางการเมืองระหว่างประเทศที่ยุโรปเคยมีบทบาทมาเป็นเวลายาวนานสิ้นสุดลง ยุโรปสูญเสียสถานภาพของการเป็นประเทศมหาอำนาจและถูกแบ่งแยกเป็นสองส่วนคือยุโรปตะวันตกกับยุโรปตะวันออก ซึ่งน้ำไปสู่ปัญหาการรวมยุโรปในเวลาต่อมาสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตได้กลายเป็นประเทศอภิมหาอำนาจโลกที่มีอิทธิพลสำคัญทั้งในยุโรปและโลก เรื่องราวการก่อตัวของสงครามโลกและช่วงเปลี่ยนผ่านของสงครามและสันติภาพในยุโรประหว่าง ค.ศ.1939-1950 คือสาระที่นำเสนอในหนังสือ

ราคา 90 บาท (106 หน้า)

หนังสือที่น่าสนใจ