วรรณกรรมฟองตาสติกฝรั่งเศสคริสต์ศตวรรษที่ 19-ปัจจุบัน (2554)

ผู้แต่ง : จุฑารัตน์ เบญจฤทธิ์

วรรณกรรมฟองตาสติกหมายถึงเรื่องเล่าประเภทหนึ่งซึ่งมีกำเนิดในคริสต์ศตวรรษที่ 19 และคงอยู่เรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันวรรณกรรมฟองตาสติกของฝรั่งเศสได้รับอิทธิพลจากวรรณกรรมของประเทศอังกฤษ และเยอรมัน ซึ่งเป็นต้นแบบของวรรณกรรมยุคโรแมนติก ต่อมาความก้าวหน้าแห่งโลกาภิวัฒน์ทำให้ในยุคปัจจุบันนี้วรรณกรรมฟองตาสติกยุโรปได้รับอิทธิพลและแรงบันดาลใจอย่างมากจากผลงานของนักเขียนอเมริกันลาติน จึงนับได้ว่างานเขียนฟองตาสติกเป็นตัวอย่างที่ดีอย่างยิ่งแห่งวิวัฒนาการของวรรณกรรมที่ไร้พรมแดน

หนังสือมีจุดมุ่งหมายในการเปิดโลกทัศน์วรรณกรรมประเภทเรื่องสั้นของฝรั่งเศสแก่นักศึกษาที่เรียนภาษาฝรั่งเศสและคนทั่วไปที่มีความสนใจวิวัฒนาการของวรรณกรรมฝรั่งเศสและวรรณกรรมยุโรปคริสต์ศตวรรษที่ 19 และ 20 เพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจทางด้านความเป็นมาของวรรณกรรมแนวนี้ และเพื่อให้รู้จักผลงานของนักประพันธ์แนวฟองตาสติกคนสำคัญ อันจะเอื้อต่อการศึกษาวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้นของฝรั่งเศสในแง่มุึมที่ลุ่มลึกมากขึ้น

ราคา 90 บาท (108 หน้า)

หนังสือที่น่าสนใจ