วรรณคดีวิจารณ์

แต่ง : วีรวัฒน์ อินทรพร

เนื่องจากรายวิชาวรรณคดีวิจารณ์มีเนื้อหากว้างขวาง มีแนวคิดทฤษฎี รวมถึงศาสตร์แห่งการวิจารณ์วรรณคดีที่หลายหลายและมีความก้าวหน้าอยู่เสมอ ผู้เขียนจึงได้รวบรวมเนื้อหาที่คิดว่าจะช่วยให้ผู้ศึกษาได้มีหลักสำคัญเบื้องต้นในการพินิจวรรณคดี และสามารถนำไปศึกษาต่อยอดความรู้ในระดับสู่งต่อไป

ในการเรียนรายวิชานี้ ผู้ศึกษาจำเป็นต้องอ่านวรรณคดีให้มากพอเพื่อจะได้มองเห็นความหลากหลายของวรรณคดี ซึ่งเปรียบได้กับดอกไม้นานาพันธุ์ในสวนวรรณศิลป์ จากนั้นจึงนำระเบียบของวรรณคดีวิจารณ์ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญไปพินิจพิจารณาลักษณะเด่นของดอกไม้แต่ละดอก หรือวรรณคดีแต่ละเรื่อง เพื่อค้นหาความงามและความหมายที่ซ่อนอยู่ ซึ่งผู้สร้างสรรค์อาจใช้กลวิธีทางศิลปะที่ซับซ้อนเพื่อซ่อนความคิดไว้ในผลงาน

ราคา 380 บาท (427 หน้า)

หนังสือที่น่าสนใจ