วัฒนธรรมดนตรีพื้นเมืองไทยสี่ภาค

แต่ง : สิปปวิชญ์ กิ่งแก้ว

วัฒนธรรมดนตรีพื้นเมืองไทยสี่ภาคล้วนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบทอดให้คงอยู่คู่กับประเทศชาติ ถึงแม้ว่าจะมีความเหมือนและความแตกต่างกันในบางบริบทตามลักษณะภูมิประเทศและอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากกลุ่มชนหรือประเทศเพื่อนบ้านที่มีการเลื่อนไหลแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้านต่างๆ ก็ตาม เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างสรรค์และดำรงอยู่ของวัฒนธรรมดนตรีพื้นเมืองทั้งสี่ภาค

ดนตรีและการแสดงพื้นเมืองในแต่ละภาคล้วนเป็นตัวบ่งชี้ถึงความเจริญงอกงามขนมธรรมเนียม ประเพณี พิธีกรรมที่มีความเกี่ยวพันกับรากฐานทางสังคมและวิถีชีวิตของบุคคลในสังคม ทุกคนต้องเรียนรู้ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้เพื่อให้ตระหนักรู้และเห็นคุณค่าอันจะนำไปสู่การรักษาให้ธำรงอยู่ได้และสามารถนำไปปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามยุคสมัยแต่ยังคงอัตลักษณ์ไว้ให้ได้สมบูรณ์ที่สุดต่อไป

ราคา 350 บาท (390 หน้า)

หนังสือที่น่าสนใจ