สถาบันกษัตริย์ในกฎมณเทียรบาล

ผู้แต่ง : วรพร ภู่พงศ์พันธุ์

จัดพิมพ์ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

สถาบันกษัตริย์ในกฎมณเทียรบาลเป็นตำราเชิงวิจัยที่ผู้เขียนมุ่งหวังที่จะสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้อ่านได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันกษัตริย์ที่ปรากฏในกฎมณเทียรบาลซึ่งเป็นกฎหมายฉบับสำคัญที่มีมาช้านาน และสามารถนำมาใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการศึกษาบริบททางประวัติศาสตร์ว่าด้วยสถาบันกษัตริย์ การเมืองและสังคมไทยอย่างชัดเจน กฎมณเทียรบาลนับตั้งแต่อดีตมีด้วยกันหลายฉบับที่ตราขึ้นในสมัยต่างๆ ช่วยให้เข้าใจความสำคัญของสถาบันกษัตริย์ในฐานะที่กษัตริย์ทรงเป็น “เทพมนุษย์” ตลอดจนภาระหน้าที่ในการปกครองโดยทศพิธราชธรรม มีพิธีกรรม พิธีการต่างๆ เป็นเครื่องมือสนับสนุนและเฉลิมพระเกียรติยศ เป็นกฎหมายสำคัญและศักดิ์สิทธิ์ที่จะอวยยศ อวยประโยชน์ให้กับกษัตริย์ได้ทุกพระองค์

ราคา 140 บาท (176 หน้า)

หนังสือที่น่าสนใจ