แหล่งสารสนเทศทางศิลปะ (Art Information Sources)

ผู้แต่ง : ระเบียบ สุภวิรี

เนื้อหาภายในเล่มกล่าวถึงแหล่งสารสนเทศประเภทต่างๆ รวม 6 แหล่งคือ แหล่งที่เป็นสิ่งพิมพ์สาขาศิลปะ หน่วยงาน/สมาคม/สถาบัน/องค์กรทางศิลปะ ห้องสมุด/ศูนย์ข้อมูลและพิพิธภัณฑสถานทางศิลปะ สถานที่ทางศิลปะ บุคคลทางศิลปะ และฐานข้อมูลศิลปะ ซึ่งผู้เขียนหวังว่าจากข้อมูลของแหล่งสารสนเทศทางศิลปะในเล่มนี้คงให้ความรู้ ความเพลิดเพลินแก่ผู้อ่าน และสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศทางศิลปะประเภทต่างๆ ได้อีกทางหนึ่ง เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการศึกษางานศิลปะหรือใช้เป็นแนวทางเพื่อการสร้างสรรค์งานศิลปะได้ในระดับหนึ่ง

ราคา 170 บาท (188 หน้า)

หนังสือที่น่าสนใจ