โลกตะวันตกก่อน ค.ศ. 1492 (Western World before 1492)

ผู้แต่ง : อนันต์ชัย เลาหะพันธุ

โลกตะวันตกก่อน ค.ศ. 1492 เป็นการสำรวจรากเหง้าของอารยธรรมตะวันตก นับตั้งแต่ชาวซูเมเรีย (Sumerian) ในเมโสโปเตเมีย (Mesopotamia) และชาวอียิปต์โบราณได้คิดประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้น ทำให้โลกก้าวสู่ “สมัยประวัติศาสตร์” ที่มีหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์ในการอ้างอิง มีการประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ที่เอื้อประโยชน์ต่อการดำรงชีพ รวมทั้งการสร้างระบบการปกครอง สังคม และเศรษฐกิจ งานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปวัฒนธรรม และแนวคิดด้านศาสนา สิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้รับการสืบทอดและพัฒนาต่อๆมาจนสิ้นสมัยโบราณ ต่อมาโลกตะวันตกก็ได้เข้าสู่สมัยกลาง (Middle Ages) และสร้างอารยธรรมยุโรปที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง เป็นการเรียนรู้ “เรื่องราวของเขา” ซึ่งความเป็นจริงก็คือ “เรื่องของเรา” ให้มากขึ้นด้วย ทั้งนี้เพราะความเจริญและวิถีชีวิตของชาวตะวันตกได้มีอิทธิพลต่อชาติต่างๆ ในปัจจุบัน แทบทุกย่างก้าว

ราคา 100 บาท (112 หน้า)

หนังสือที่น่าสนใจ