โลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : รากฐานประวัติศาสตร์

ผู้แต่ง : ชุลีพร วิรุณหะ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปัจจุบันเป็นผลผลิตของความสืบเนื่องและความเปลี่ยนแปลง มีทั้งลักษณะและโครงสร้างที่สืบทอดมาและสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป การที่จะทำความเข้าใจกระบวนการนี้ เราต้องพิจารณาว่าแบบแผนที่เป็นรากฐานเกิดขึ้นเมื่อใด มีลักษณะอย่างไร แล้วจึงศึกษาปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงและผลของการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นอย่างที่เราเห็นในปัจจุบัน การศึกษาวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น เนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มนี้แสดงวิธีคิดของผู้เขียนว่าจะอธิบายปรากฎการณ์ต่างๆ ที่ก่อให้เกิดพัฒนาการของโลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตัั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์มาจนถึงสงครามโลกครั้งที่ 2 อย่างไร เป็นที่คาดหวังว่าผลงานชิ้นนี้จะช่วยชี้ให้เห็นรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ที่สามารถนำมาอธิบายปัญหาต่างๆ ที่ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เผชิญอยู่ในปัจจุบัน

ราคา 150 บาท (164 หน้า)

หนังสือที่น่าสนใจ