ไวยากรณ์เยอรมันสำหรับผู้เรียนระดับต้น (2554)

ผู้แต่ง : กรกช อัตตวิริยะนุภาพ

ไวยากรณ์เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนภาษาเยอรมันในระดับต้น (หรือเทียบเท่าระดับ A2 ตามกรอบการศึกษาภาษาต่างประเทศของยุโรป) ใช้สำหรับทบทวนความรู้ และกฎเกณฑ์ต่างๆเกี่ยวกับไวยากรณ์ภาษาเยอรมันที่จำเป็นต้องรู้และเข้าใจทั้งนี้ แม้โครงสร้างและหัวข้อต่างๆ ที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้จะใช้คำศัพท์ในทางภาษาศาสตร์แต่มิได้มุ่งให้ความรู้เชิงภาษาศาสตร์ในระดับลึกแต่ประการใด หากแต่หวังให้ผู้เรียนได้รู้จักคำเรียกปราฏการณ์ต่างๆ ทางไวยากรณ์ในภาษาเยอรมันได้ถูกต้องเท่านั้น

ในขณะที่ตำราเรียนภาษาเยอรมันที่เขียนขึ้นเป็นภาษาไทยที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ มักเน้นการอธิบายไวยากรณ์เพื่อให้ผู้เรียนได้ทำแบบฝึกหัดและเรียนรู้(เพิ่มเติม)ด้วยตนเอง หรือมิฉะนั้นก็เน้นด้านการฝึกทักษะต่างๆ เช่น ฝึกการสนทนาฝึกทำแบบฝึกหัดไวยากรณ์ ผู้เขียนได้จัดหนังสือเล่มนี้ขึ้นด้วยแนวคิดที่จะนำความรู้ความเข้าใจในทางภาษาศาสตร์มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ

ราคา 200 บาท (170 หน้า)

หนังสือที่น่าสนใจ