ประวัติวรรณคดีสันสกฤต

ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์

ประวัติวรรณคดีสันสกฤตเล่มนี้ ผู้เขียนรวบรวมและเรียบเรียงจากหนังสือและเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบการสอนวิชาวรรณคดีสันสกฤตที่สอนมาเป็นเวลากว่า 20 ปีแล้ว จุดมุ่งหมายสำคัญในการจัดพิมพ์เป็นเล่มขึ้นครั้งนี้ ก็เพื่อเผยแพร่วรรณคดีสันสกฤตที่อ่านสนุก แม้แต่ที่เป็นเรื่องเชิงศาสนา นอกจากนี้ ภาษา ถ้อยคำ สำนวนที่ใช้ ยังไพเราะอีกด้วย ที่สำคัญคือ ผู้อ่านมักได้ข้อคิดดี ๆ จากการอ่านวรรณคดีสันสกฤตเสมอ และหวังว่าหนังสือจะโน้มน้าวใจให้ผู้อ่านประสงค์ที่จะแสวงหาวรรณคดีสันสกฤตมาอ่านต่อ ๆ ไปอีก ทั้งเพื่อความบันเทิงใจและเพื่อการประเทืองปัญญา

ราคา 100 บาท (118 หน้า)

หนังสือที่น่าสนใจ