German Film ภาพยนตร์เยอรมัน ค.ศ. 1895-2011

ผู้แต่ง : กรกช อัตตวิริยะนุภาพ

นำเสนอเรื่องราวที่เป็นภาพรวมของวงการภาพยนตร์เยอรมัน ตั้งแต่เริ่มต้นในปี ค.ศ. 1895 จนถึงปัจจุบัน (ค.ศ. 2011) ทั้งนี้ โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นสองภาค ภาคแรกบรรยายถึงพัฒนาการของภาพยนตร์เยอรมันตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันโดยยกตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องสำคัญๆ ในแต่ละยุคประกอบด้วยส่วนเนื้อหาในภาคที่สองเป็นการหยิบยกภาพยนตร์เยอรมันบางเรื่องที่น่าสนใจมาแนะนำให้รู้จัก โดยมีรายละเอียดมากกว่าที่ปรากฎในเนื้อหาตอนแรก ผู้เขียนคัดเลือกภาพยนตร์มาแนะนำรวม 25 เรื่อง โดยนำเสนอข้อมูลทั้งที่เป็นการเล่าเรื่องย่อ และชี้ให้เห็นความน่าสนใจของภาพยนตร์แต่ละเรื่องที่คัดสรรมา

ราคา 140 บาท (178 หน้า)

หนังสือที่น่าสนใจ