อาจารย์สุพิชฌาย์ แสงสุขเอี่ยม

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี วิทยานิพนธ์ สุพิชฌาย์ แสงสุขเอี่ยม. “จิตรกรรมประดับแผงไม้คอสอง ศาลาการเปรียญหลังเก่า วัดในกลาง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี.” สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น บทความทางวิชาการ บทวิจารณ์ สุพิชฌาย์ แสงสุขเอี่ยม. “จิตรกรรมภาพพระโพธิสัตว์ในสมัยพระอนาคตพุทธเจ้า 10 พระองค์ บนแผงไม้คอสอง ศาลาการเปรียญหลังเก่า วัดในกลาง จังหวัดเพชรบุรี.” ใน บทคัดย่อ ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 1 การประชุมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550, 186-187. นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550. เอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน สุพิชฌาย์ แสงสุขเอี่ยม. “เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 432 211 Ancient Eastern Art.” หมวดวิชาทัศนศิลป์ คณะอักษรศาสตร์ […]

อาจารย์ปัณณทัต โพธิเวชกุล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ ศิลปะการแสดง ศิลปะการละคร ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น บทความทางวิชาการ ระดับชาติ ปัณณทัต โพธิเวชกุล. (2560). “ผลงานสร้างสรรค์นาฏศิลป์ไทยร่วมสมัย ชุด “จากดิน…สู่ฟ้าสุราลัย“.” ใน รายงานรวมบทความ วิจัยและสร้างสรรค์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติ “ศิลปากรวิจัยและ สร้างสรรค์ ครั้งที่ 10: บูรณาการศาสตร์และศิลป์“, C57-C58. มหาวิทยาลัยศิลปากร, 23-25 มกราคม 2560. นครปฐม. ________. (2559). “ผลงานสร้างสรรค์ เรื่อง Disappear: Something Visible, but Invisible.” ใน รายงานสร้างสรรค์ผลงาน ศิลปกรรมงานประชุมวิชาการระดับชาติ: ศิลปกรรมวิชาการ ครั้งที่ 1, 324-331. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ, 16–17 มิถุนายน 2559. กรุงเทพฯ. ________. (2559). “ศิลปะการแสดงชุด “ซาดาโกะของฉันและปีกนับพันของนกกระเรียน.” ใน รายงานรวมบทความวิจัยและ […]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิ์ชัย จิรปสิทธินนท์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ ภาพพิมพ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ประสิทธิ์ชัย  จรัสชัยวรรณา. ”บริโภค.”  วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต สาขาภาพพิมพ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ผลงานด้านศิลปะ 2543-2546 การแสดงงานนักศึกษา ภาควิชาวิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2544 การแสดงงานศิลปกรรมโตชิบา “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 13 การแสดงงานศิลปะนาฏยลีลา  ลักษณาศิลปากร  ครั้งที่ 4   (Art and Drama at Silpakorn) 2545 การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์  ครั้งที่ 19 การแสดงงานศิลปกรรมโตชิบา “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 14 2546 การแสดงงานมหกรรมศิลปะเทิดพระเกียรติ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ  48 พรรษา 2547 การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์  ครั้งที่ 20 การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ  ครั้งที่ […]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟรานซีส นันตะสุคนธ์

วิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก: ฟรานซีส นันตะสุคนธ์ (2554) บทประพันธ์เพลง : มณฑลแห่งเสียง, วิทยานิพนธ์หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต. กรุงเทพฯ: คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ระดับปริญญาโท : ฟรานซีส นันตะสุคนธ์ (2550) สาวิตรี : โอเปร่า, วิทยานิพนธ์หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต. กรุงเทพฯ: คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ฟรานซีส นันตะสุคนธ์. (2565). การศึกษาสังเคราะห์ความรู้และสถานภาพการวิจัยทางดนตรีชาติพันธุ์วิทยาในเขตจังหวัดภาคตะวันตกของประเทศไทย. นครปฐม, กองทุนวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์คณะอักษรศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562. สิปปวิชญ์ กิ่งแก้ว, กฤษณพงศ์ ทัศนบรรจง, ฟรานซีส นันตะสุคนธ์, บุณฑริกา คงเพชร. (2565). ชุดโครงการวิจัย เรื่อง “นันโทปนันทสูตรคำหลวง : สืบสาน บันดาลศิลป์”, โครงการย่อยที่ 2 การสร้างสรรค์ผลงานทางสังคีตศิลป์ไทย : นันโทปนันทนาคราช. […]

อาจารย์ ดร.ปวริส มินา

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ การละครสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว วิทยานิพนธ์ ปวริส  มินา.  (2556).  “การสร้างสรรค์บทละครพูดชวนหัวของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจากบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส.”  วิทยานิพน์ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. ผลงานวิจัย ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปวริส มินา, มุจรินทร์ อิทธิพงษ์ และณัฐภรณ์ สถิตวราทร. (2565). “ชุดโครงการวิจัยเรื่องสมุทรสงครามศึกษา (โครงการย่อยที่ 6 ภาพรวมมรดกทางด้านศิลปะการแสดง: กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม”. นครปฐม, กองทุนวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 76 หน้า ปวริส มินา, มุจรินทร์ อิทธิพงษ์ และณัฐภรณ์ สถิตวราทร. (2565). “ชุดโครงการวิจัยเรื่อง นันโทปนันทสูตรคำหลวง : สืบสาน บันดาลศิลป์ (โครงการย่อยที่ 3 ศิลปะการแสดงร่วมสมัย “นันโทปนันทะ”). นครปฐม, กองทุนวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. […]

อาจารย์ ดร.ณัฐภรณ์ สถิตวราทร

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น บทความทางวิชาการ ระดับชาติ ณัฐภรณ์ สถิตวราทร. (2559). “The Use of Psycho-physical Theatre Practice in Developing Children and Young People with Learning Disabilities’ Skills: A Case Study.” ในหนังสือประมวลผลการประชุมวิชาการและเสนอ ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9: บูรณาการศาสตร์และศิลป์“. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 11-21 กุมภาพันธ์ 2559. นครปฐม.

ศาสตราจารย์พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์

  ศาสตราจารย์พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์ เกิดเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2511 บิดาชื่อ ศาสตราจารย์เกียรติคุณอุดม อรุณรัตน์ มารดาชื่อ นางพนิดา อรุณรัตน์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ประจำภาควิชานาฏยสังคีต คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   การศึกษาด้านดนตรีไทย เริ่มเรียนซอสามสายจากบิดาคือศาสตราจารย์อุดม อรุณรัตน์ตั้งแต่อายุ 14 ปี จนได้รับการถ่ายทอดเพลงซอสามสายทั้งสายราชสำนักที่สืบทอดมาจากพระยาภูมีเสวิน (จิตร จิตตเสวี) และสายขุนนางที่สืบทอดมาจากอาจารย์ภาวาส บุนนาคไว้ทั้งหมด เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติซอสามสาย ดนตรีในราชสำนัก การบรรเลงมโหรีหลวงแบบกรุงศรีอยุธยา จนเป็นที่ยอมรับในวงการดนตรีไทย ศาสตราจารย์พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์เป็นผู้ที่บุกเบิกดนตรีไทยภาควิชาการจนเป็นที่ยอมรับว่าเป็นผลงานที่ทรงคุณค่า โดยผลิตสร้างผลงานต่าง ๆ ที่มีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นศาสตราจารย์สาขาสังคีตศิลป์ไทย เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 ด้วยอายุเพียง 46 ปี ซึ่งถือว่าเป็นศาสตราจารย์ทางดนตรีไทยที่อายุน้อยที่สุด   บทความวิจัยที่พิมพ์ระดับนานาชาติ Pongsilp, Arunrat The Way of Music : […]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สราวุท ตันณีกุล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ จิตรกรรมและภาพถ่าย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ สราวุท ตันณีกุล. “ความประสานกันของรูปทรง–วัตถุในสภาพแวดล้อม.” วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปบัณฑิต สาขาจิตรกรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2531. ________. “ความรู้สึกส่วนตัวในจินตภาพของความเชื่อ.” วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปะมหาบัณฑิต สาขาจิตรกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2534. ผลงานวิจัย งานวิจัย สราวุท ตันณีกุล, คมสัน คีรีวงศ์วัฒนา. “การออกแบบ “ชุดสัญลักษณ์”สำหรับผลิตแผนที่เชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม” ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปี พ.ศ. 2557 จากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. มุจรินทร์ อิทธิพงษ์, สิปปวิชญ์ กิ่งแก้ว, สราวุท ตันณีกุล. “ละครร่วมสมัยเรื่อง “น้ำใสใจจริง 2556” ผลงานสร้างสรรค์ผ่านการบูรณาการทางศิลปะการแสดงร่วมสมัย ดนตรี และทัศนศิลป์”. ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี พ.ศ. 2556. สราวุท ตันณีกุล. “โครงการสร้างสรรค์ศิลปกรรม ศิลป์  พีระศรี ประจำปี […]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรเสริญ สันติธญะวงศ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ ศิลปะตะวันตก (ทฤษฎี การวิจารณ์ และประวัติศาสตร์ศิลปะ) วิทยานิพนธ์ สรรเสริญ สันติวงศ์. “พิพิธภัณฑ์ในฐานะของศิลปะการนำเสนอ.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543. ผลงานวิจัย สรรเสริญ  สันติวงศ์. “คิวบิสม์ในฐานะที่เป็นจุดเปลี่ยนจากศิลปะเหมือนจริงไปสู่ศิลปะนามธรรมในศิลปะสมัยใหม่“. ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปี พ.ศ. 2551 จากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. สรรเสริญ  สันติวงศ์ และคณะ. “ศึกษาทัศนคติของนักศึกษาต่อวิธีการสอนของคณาจารย์ในคณะอักษรศาสตร์” ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปี พ.ศ. 2552 จากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น เอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน สรรเสริญ สันติวงศ์. “ศิลปะ: บทบาทในทางสร้างสรรค์ศิลปะและสังคมในฐานภาพยนตร์.” เอกสารประกอบการสอนวิชามนุษย์กับการสร้างสรรค์, หมวดวิชาทัศนศิลป์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. (อัดสำเนา)