อาจารย์ พ.อ.อ. ดร. สมคิด ภูมิโคกรักษ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ ภูมิอากาศ อุตุนิยมวิทยา การสำรวจทำแผนที่ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ วิทยานิพนธ์ สมคิด ภูมิโคกรักษ์. “การวิเคราะห์ปัจจัยสิ่งแวดล้อมหลักที่มีอิทธิพลต่อการเกิดอัคคีภัยในกรุงเทพมหานคร.” วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2535. ผลงานวิจัย ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ สมคิด ภูมิโคกรักษ์. “การวิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมของกรุงเทพมหานคร“. ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2554. ________. “การประยุกต์ใช้สารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยในจังหวัดนครปฐม“. ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี พ.ศ. 2554. ________. การพัฒนารูปแบบทางการเรียนรู้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. (ทุนวิจัยสำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตปี 2551). ________. การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับงานแผนที่ภาษีและทะเบียน. (ทุนวิจัยจากสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยปี 2551) ________. การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน. (ทุนวิจัยจากสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยปี 2551) สมคิด ภูมิโคกรักษ์ และยรรยงค์ อินทร์ม่วง. การพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. มหาสารคาม : กองพัฒนางานวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2551. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น บทความทางวิชาการ สมคิด ภูมิโคกรักษ์. […]

อาจารย์ ดร. ยงยุทธ วิถีไตรรงค์

วิทยานิพนธ์ Geospatial Analysis of Contributing Factors on Nitrogen Content in Groundwater in Nakhon Pathom Province, Thailand, 2012. การวิเคราะห์เชิงพื้นที่เพื่อค้นหาแหล่งอาศัยของยงุก้นปล่องด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์, 2545. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น บทความวิชาการ Witheetrirong, Y.; Tripathi, N.K.; Tipdecho, T.; Parkpian, P. Estimation of the Effect of Soil Texture on Nitrate-Nitrogen Content in Groundwater Using Optical Remote Sensing. Int. J. Environ. Res. Public Health 2011, 8, 3416-3436. โครงการและงานวิจัย […]

รองศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก ปั้นสุวรรณ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ การวางแผนพัฒนาภูมิภาค ภูมิศาสตร์อุตสาหกรรม อนามัยสิ่งแวดล้อม วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ อภิเศก ปั้นสุวรรณ. “การวิเคราะห์ที่ตั้งอุตสาหกรรมการผลิตในภาคตะวันตกและภาคใต้ของประเทศไทย.” วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภูมิศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540.  Apisek Pansuwan, Industrial Development in Thailand: A Macro and Micro Level Analysis., Asian institute of Technology (AIT), 2011. ผลงานวิจัย ผลงานวิจัย อภิเศก ปั้นสุวรรณ  สุเพชร จิรขจรกุล  และสุธีร์ สุนิตย์สกุล.  การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนมอเตอร์เวย์สายตะวันตกภายใต้โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย. นครปฐม : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559. อภิเศก ปั้นสุวรรณ และคณะ. การวิเคราะห์ที่ตั้งและรูปแบบการพัฒนาสุขาภิบาลอาหาร หาบเร่แผงลอย กรณีศึกษาเมืองพัทยา  จังหวัดชลบุรี. นครปฐม : สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร, […]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน คีรีวงศ์วัฒนา

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ ภูมิศาสตร์กายภาพ ภูมิศาสตร์ประเทศไทย ภูมิศาสตร์ดิน อุทก–ภูมิศาสตร์ การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ลักษณะพื้นพิภพ การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ การแปลความหมายรูปถ่ายทางอากาศ แผนที่ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การสำรวจระยะไกล แบบจำลองการชะล้างพังทลายดิน แบบจำลองการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน แบบจำลองอุตุ–อุทกวิทยา วิทยานิพนธ์ คมสัน คีรีวงศ์วัฒนา. “การประเมินดินที่ได้รับผลกระทบจากเกลือด้วยลักษณะเชิงคลื่นและข้อมูลดาวเทียมแบบไฮเปอร์สเปคทรัล”. วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาปฐพีวิทยา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2560. คมสัน คีรีวงศ์วัฒนา. “การประยุกต์แบบจำลอง CLUE-S เพื่อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินบริเวณลุ่มน้ำแม่หยอด อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่.” วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตมหาบัณฑิต สาขาการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551. ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ความสัมพันธ์ระหว่างชีพลักษณ์ของป่าไม้กับความแห้งแล้งในลุ่มน้ำเพชรบุรี. กองทุนวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ คณะอักษรศาสตร์. 2563 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0. เทศบาลสมุทรสาคร. 2562 โครงการจัดเก็บและพัฒนาข้อมูลผลิตภัณฑ์บริการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ไปสู่ประเทศไทย 4.0. จังหวัดอุทัยธานี. 2561 โครงการรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์ไผ่ในพื้นที่จังหวัดน่าน. สำนัักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ […]