บทวิจารณ์รางวัลกองทุน มล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ

หลังจากที่หม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๕ บรรดาญาติมิตร ศิษย์ และผู้ที่เคารพรัก ม.ล.บุญเหลือ ได้ร่วมใจกันบริจาคทรัพย์จำนวนหนึ่งตั้งเป็นกองทุนขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสนับสนุนกิจกรรมซึ่ง ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณเคยมีความสนใจและมีส่วนอุทิศสติปัญญา กำลังความสามารถหรือได้แสดงเจตนารมณ์ไว้ในกิจกรรมนั้นๆ อาทิ การประพันธ์ วรรณคดี วรรณคดีวิจารณ์ ศิลปะการแสดง การเรียนการสอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และการศึกษาด้านครุศาสตร์

ในปี ๒๕๓๕ ซึ่งเป็นวาระครบรอบทศวรรษการถึงแก่อนิจกรรมของ ม.ล.บุญเหลือ กองทุน ม.ล. บุญเหลือ เทพยสุวรรณ ได้จัดให้มีการประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมดีเด่นขึ้นเป็นปีแรก ด้วยเห็นว่านอกจากจะเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ของ ม.ล.บุญเหลือแล้ว ยังจะส่งเสริมให้เกิดการตื่นตัวในวงการวิจารณ์ วรรณกรรม อันจะเป็นผลให้มีการสร้างสรรค์งานวิจารณ์วรรณกรรมที่ดีได้มาตรฐานและมีคุณภาพยิ่งขึ้น

หลังจากที่ได้จัดประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมดีเด่นมาเป็นเวลา ๒ ปี คณะกรรมการบริหารกองทุน ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ เห็นว่าควรจะขยายการประกวดบทวิจารณ์ดีเด่นให้ครอบคลุมถึงการวิจารณ์ศิลปะแขนงอื่นๆ ด้วย โดยเริ่มต้นที่ศิลปะการแสดงประเภทภาพยนตร์และละคร ทั้งนี้ด้วยหวังว่างานวิจารณ์ที่มีคุณภาพจะส่งเสริมให้เกิดงานสร้างสรรค์ที่มีคุณค่าต่อไปในอนาคต

ดังนั้นในปี ๒๕๓๗ คณะกรรมการบริหารกองทุน ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ จึงได้จัดประกวดบทวิจารณ์ภาพยนตร์และละครดีเด่นขึ้นเป็นครั้งแรก โดยดำริจะให้เป็นกิจกรรมปีเว้นปี สลับกับการประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมและเมื่อถึงเวลาอันเหมาะสม ก็จะได้จัดให้มีการประกวดบทวิจารณ์ดนตรีต่อไป

(จากสูจิบัตรที่ระลึกพิธีมอบรางวัลบทวิจารณ์ภาพยนตณืและละครดีเด่นประจำปี ๒๕๓๗)

รายนามผู้ได้รับรางวัลบทวิจารณ์วรรณกรรมดีเด่น

และบทวิจารณ์ภาพยนตร์และละครดีเด่น

กองทุนหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ

ปี รางวัล ผู้ได้รัรางวัล ไฟล์
๒๔๓๕ รางวัลบทวิจารณ์วรรณกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๓๕ นายชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ และ

นายธเนศ เวศร์ภาดา

ปี๓๕
๒๕๓๖ รางวัลบทวิจารณ์วรรณกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๒๖ นายพีระ พรหมโสภี (บรรณ ประลองบรรณ) ปี๓๖
๒๕๓๗ รางวัลบทวิจารณ์ภาพยนตร์และละครดีเด่น ประจำปี ๒๕๓๗ นายประชา สุวีรานนท์ และ

นายยุทธชัย วีรวงศ์

 ปี๓๗
๒๕๓๘ รางวัลบทวิจารณ์วรรณกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๓๘ นายจรูพร ปรปักษ์ประลัย และ

นายนฤมิตร สอดสุข

ปี๓๘
๒๕๓๙ รางวัลบทวิจารณ์ภาพยนตร์และละครดีเด่น ประจำปี ๒๕๓๙ นายพรชัย วิริยะประภานนท์ (นรา)  ปี๓๙
๒๕๔๐ รางวัลบทวิจารณ์วรรณกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๔๐ รศ.ดร.ดวงมน จิตร์จำนงค์ และ

นายสกุล บุณยทัต

 ปี๔๐
๒๕๔๑ รางวัลบทวิจารณ์ภาพยนตร์และละครดีเด่น ประจำปี ๒๕๔๑ ไม่มีผู้ได้รับรางวัล  
๒๕๔๒ รางวัลบทวิจารณ์วรรณกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๔๒ ไม่มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวด  
๒๕๔๓ รางวัลบทวิจารณ์ภาพยนตร์และละครดีเด่น ประจำปี ๒๕๔๓ นางสาวอัญชลี ชัยวรพร  ปี๔๓
๒๕๔๔ รางวัลบทวิจารณ์วรรณกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๔๔ นายเสนาะ เจริญพร ปี๔๔ ดีเด่น

ปี๔๔ ชมเชย

๒๕๔๕ รางวัลบทวิจารณ์ภาพยนตร์และละครดีเด่น ประจำปี ๒๕๔๕ นางภัทรวดี จันทรประภา (ภัทรวดี สุพรรณพันธุ์) ปี๔๕
๒๕๔๖ รางวัลชมเชยบทวิจารณ์วรรณกรรม ประจำปี ๒๕๔๖ นายอรรคภาค เล้าจินตนาศรี ปี๔๖
๒๕๔๗ รางวัลบทวิจารณ์ภาพยนตร์และละครดีเด่น ประจำปี ๒๕๔๗ นายอลงกต ใหม่ด้วง ปี๔๗
๒๕๔๘ รางวัลบทวิจารณ์วรรณกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๔๘ นางสาวจณิษฐ์ เฟื่องฟู ปี๔๘
๒๕๔๙ รางวัลชมเชยบทวิจารณ์ภาพยนตร์และละคร ประจำปี ๒๕๔๙ นายพันธ์ศักดิ์ สุพงกร (พล พะยาบ) ปี๔๙
๒๕๕๐ รางวัลชมเชยบทวิจารณ์วรรณกรรม ประจำปี ๒๕๕๐ นายนัทธนัย ประสานนาม  ปี ๕๐
๒๕๕๑ รางวัลชมเชยบทวิจารณ์ภาพยนตร์และละคร ประจำปี ๒๕๕๑ นายอภิรักษ์ ชัยปัญหา และ

นายชาคร ไชยปรีชา

ปี๕๑
๒๕๕๒ รางวัลชมเชยบทวิจารณ์วรรณกรรม ประจำปี ๒๕๕๒ นายจิรัฐ เฉลิมแสนยากร ปี๕๒
๒๕๕๓ รางวัลชมเชยบทวิจารณ์ภาพยนตร์และละคร ประจำปี ๒๕๕๓ นายคันฉัตร รังสีกาญจน์ส่อง และ

นายณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง

ปี๕๓
๒๕๕๔ รางวัลบทวิจารณ์วรรณกรรมดีเด่น ประจำปี ไมมีการประกวดน้ำท่วม (นำไปรวมในปี ๕๕)  
๒๕๕๕ รางวัลชมเชยบทวิจารณ์วรรณกรรม ประจำปี ๒๕๕๕ นายอลงกต ใหม่ด้วง (กัลปพฤกษ์) และ

นางสาวนพวรรณ งามรุ่งโรจน์

ปี๕๕ ชมเชย(๑)

ปี๕๕ ชมเชย (๒)

๒๕๕๕ รางวัลชมเชยบทวิจารณ์ภาพยนตร์และละคร ประจำปี๒๕๕๕ นางสาวศรีนิติ สุวรรณศักดิ์ และ

นางสาวอินทิรา วิทยสมบูรณ์ว

ปี๕๕ ภาพยนตร์ละคร
๒๕๕๖ รางวัลชมเชยบทวิจารณ์วรรณกรรม ประจำปี ๒๕๕๖ นายจิรัฐ เฉลิมแสนยากร  ปี๕๖
๒๕๕๗ รางวัลชมเชยบทวิจารณ์ภาพยนตร์และละคร ประจำปี ๒๕๕๗ นางสาวอินทิรา วิทยสมบูรณ์ ปี๕๗
๒๕๕๘ รางวัลชมเชยบทวิจารณ์วรรณกรรม ประจำปี ๒๕๕๘ นางสาวพัชร วัฒนศรีมงคล ปี๕๘
๒๕๕๙      
๒๕๖๐ รางวัลชมเชยบทวิจารณ์

วรรณกรรม ประจำปี ๒๕๖๐

นายจิรัฏฐ์ เฉลิมแสนยากร

นางสาวสิริกัญญา กุณราชา

    ปี ๖๐