การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ

ผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ

     – บทวิจารณ์ดนตรีคลาสิกของ ศ.ดร.เจตนา นาควัชระ ที่ปรึกษาอาวุโสโครงการฯ ได้รับการเผยแพร่ในวารสารออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเบอร์ลินเสรี คลิก

     –  สถาบันวิจัยวรรณคดีและวัฒนธรรมศึกษาแห่งกรุงเบอร์ลิน  บรรจุงานวิชาการของศาสตราจารย์ เจตนา นาควัชระ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ไว้ในคาตาลอกรวมทั้งสิ้น 29 รายการ  คลิก