รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา “การวิจารณ์วรรณกรรมแนวนิเวศ (Ecocriticism)

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

“การวิจารณ์วรรณกรรมแนวนิเวศ (Ecocriticim) หลากแง่ หลายมุมจากวรรณกรรมไทยและวรรณกรรมต่างประเทศ”

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ห้อง 607 ศูนย์มานุษวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

1.น.ส. ประภาพร ลิ้มจิตสมบูรณ์  31.ศิรประภา รัตนรวมการ
2.น.ส.ฐิติพร ภูผิวเดือน  32.อ.วศินี สุทธิวิภากร โทปุญญานนท์
3.น.ส.รัญชนีย์ ศรีสมาน  33.พชรวรรณ บุญพร้อมกุล
4.นายเอกพันธ์ ศูนย์จันทร์  34. พชรมณ ใจงามดี
5.นายเจตน์ ตันติวณิชชานนท์  35.พิมประไพ สุภารี
6.น.ส.พัชราภรณ์ ศิริพงษ์  36.นายปกรณ์ พุกาธร
7.นายวีรวัฒน์ อินทรพร  37.ผศ.ณัฏฐา แก้วฉา
8.อ.ดร.ชลาธิป วสุวัต  38.เกศสุดา นาสีเคน
9.น.ส.ชญาดา ชูชัยสิงหะกุล  39.กนกอร ตั้งจิตเจิญกิจ
10.น.ส.อนุสรา โครงเซ็น  40.อ.หัตถกาญจน์ อารีศิลป
11.น.ส.ฐิตินันท์ มิตรศรี  41.ผศ.สุภาภรณ์ ยิ้มวิลัย
12.น.ส.ชฎารัตน์ สุนทรธรรม  42.นายรติพล โอภาสเจริญกิจ
13.น.ส.ภัทรภร รักเรียน  43.วริศ ลิขิตอนุสรณ์
14.รศ.ดร.สรณัฐ ไตลังคะ  44.นิศรา วังรัตนโสภณ
15.น.ส.ชนิตตา โชติช่วง
16.น.ส.สุพิชชา สัจจะรัตนโชติ
17.น.ส.อธิพร ประเทืองเศรษฐ์
18.น.ส.ณัฐพร เรืองสุข
19.ผศ.ดร.มาโนช ดินลานสกูล
20.น.ส.วรัญญา มหาจุนทการ
21.น.ส.ณัฐสุดา สัตยาบรรพ
22.นายภาวิน มาลัยวงศ์
23.นายเรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์
24.น.ส.กฤตพร เรืองวัฒนกุล
25.นายอธิษฐ์ อนุชปรีดา
26.นายวินัย สุกใส
27.ผศ.ดร.พยุงพร ศรีจันทวงษ์
28.พีระ ส่องคืนอธรรม
29.อ.ดร.รัญวรัชญ์ พูลศรี
30. อ.ดร.กฤตยา ณ หนองคาย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *