อาจารย์ ดร.วิรวรรณ อำนวยโชคอนันต์

ผลงานวิจัย ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ Amnouychokanant, V., Boonlue, S., Chuathong, S. and Thamwipat, K., 2021, “Online Learning Using Block-based Programming to Foster Computational Thinking Abilities During the COVID-19 Pandemic”, International Journal of Emerging Technologies in Learning, Vol. 16, No. 13, pp. 227 – 247. Amnouychokanant, V., Boonlue, S., Chuathong, S. and Thamwipat, K., 2021, “A Study of First-Year […]

อาจารย์สกนธ์ ม่วงสุน

ผลงานวิจัย ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ สมชาย สำเนียงงาม และคณะ. (2560). “การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์: การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศ การเรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรไทย เพื่อชุมชนยั่งยืน กรณีศึกษาอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี.” นครปฐม, ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สมทบร่วมกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์คณะ อักษรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2558. เกรียงไกร เกิดศิริ, อิสรชัย บูรณะอรรจน์, สกนธ์ ม่วงสุน และตะวัน วีระกุล. (2559). “การพัฒนาระบบการสื่อความหมายมรดกทางสถาปัตยกรรมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต กรณีศึกษา วัดมหาธาตุอยุธยา“. สนับสนุนทุนวิจัยโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. เกรียงไกร เกิดศิริ, อิสรชัย บูรณะอรรจน์ และสกนธ์ ม่วงสุน. (2556). “โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดการความรู้เรื่องที่อยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาคใต้“. สนับสนุนทุนวิจัยโดยการเคหะแห่งชาติ. มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์ และคณะ. (2554). “โครงการเครือข่ายความร่วมมือหลักสูตรอาเซียนด้านการท่องเที่ยว : การจัดทำแผนการฝึกอบรม (course Syllabus) และสื่อประสมประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร House Keeping: Room […]

อาจารย์รุ่งธิวา ขลิบเงิน

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ บรรณารักษศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์ วิทยานิพนธ์ รุ่งทิวา ขลิบเงิน. “การจัดทำดรรชนีหนังสือวิชาการที่จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์เอกชน.” วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. ผลงานวิจัย ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ภัธทรา โต๊ะบุรินทร์  ภาสกร อินทุมาร  และรุ่งธิวา ขลิบเงิน. การวิจัยประเมินผล “โครงการพัฒนาเครือข่ายและการขับเคลื่อนงานศิลปะเพื่อคนทั้งมวล (Inclusive Arts) ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย–แปซิฟิก“. ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.) ประจำปี พ.ศ. 2554. รุ่งธิวา  ขลิบเงิน และคณะ. “โครงการศึกษาสถานภาพและพัฒนาฐานข้อมูลผู้ผลิตสื่อสร้างสรรค์สุขภาวะสำหรับเด็กและเยาวชน” ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปี พ.ศ. 2551 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.). ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น บทความทางวิชาการ รุ่งทิวา  ขลิบเงิน. (2549). “Impact Factor : เกณฑ์ในการคัดเลือกและประเมินค่าวารสาร.” ใน เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ เรื่อง เวทีวิชาการเพื่อเสนอผลงานและรายงานการวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2549, […]

อาจารย์ ดร.ปัญญา จันทโคต

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ สารนิเทศศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์ วิทยานิพนธ์ ปัญญา  จันทโคต. “ความต้องการสารนิเทศและบริการห้องสมุดเพื่อการสอนของครูวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น บทความทางวิชาการ ระดับชาติ ปัญญา จันทโคต. (2558). “ศูนย์เรียนรู้ชุมชน : แหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน.” วารสารรังสิต สารสนเทศ, 21, 2: 122-134. (ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2) ____________. (2550). “ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทรัพยากรองค์กร.” วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 27, ฉบับที่ 2 (ธันวาคม 2549-พฤษภาคม 2550) : 83-95.

อาจารย์ ดร.จุฑารัตน์ ช่างทอง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ บรรณารักษศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์ วิทยานิพนธ์ จุฑารัตน์  ช่างทอง. “ผลกระทบของการใช้ซีดี–รอมในงานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าในห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ.” วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542. ผลงานวิจัย ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จุฑารัตน์ ช่างทอง. (2559). “รูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาวิชาเอกสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษร ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.” นครปฐม, กองทุนวิจัยและสร้างสรรค์คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ 2555. สมชาย สำเนียงงาม และคณะ. (2558). “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและ เสริมสร้างทักษะด้านการจัดการแบบบูรณาการเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน.” นครปฐม, ทุนอุดหนุนการวิจัยจากกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2557. ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ จุฑารัตน์ ช่างทอง. (2559). “รูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาวิชาเอกสารสนเทศและบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.” วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn University, 9, 3 (ก.ย. – ธ.ค.): 165- 176. (ฐานข้อมูล […]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลิศชัย วาสนานิกรกุลชัย

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ เทคโนโลยีสารสนเทศ ผลงานวิจัย ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เลิศชัย วาสนานิกรกุลชัย. (2549). “โครงการพัฒนาฐานข้อมูลตารางสอนของคณะอักษรศาสตร์.” นครปฐม, ทุนอุดหนุน การวิจัยคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ 2548. เลิศชัย วาสนานิกรกุลชัย และคณะ. “โครงการศึกษาสถานภาพและพัฒนาฐานข้อมูลผู้ผลิตสื่อสร้างสรรค์สุขภาวะสำหรับเด็กและเยาวชน” ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปี พ.ศ. 2551 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผลงานวิจัยในลักษณะอื่น บทความทางวิชาการ เลิศชัย วาสนานิกรกุลชัย. “บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์.” วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 27, 2 (ธันวาคม 2549-พฤษภาคม 2550) : 26-43. _________________. “ฐานข้อมูล ฐานความรู้.” ลานจันทร์ 9-12, 1-2 (2547-2550) : 1-8. 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุหลัน กุลวิจิตร

งานวิจัย บุหลัน กุลวิจิตร. (2554). การรู้สารสนเทศของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. บุหลัน กุลวิจิตร. (2557). การใช้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. บุหลัน กุลวิจิตร. (2561). การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. บทความทางวิชาการ บุหลัน กุลวิจิตร. (2552). สารสนเทศธุรกิจ. วารสารอักษรศาสตร์, 31(2), 320-341. บุหลัน กุลวิจิตร. (2554). การรู้สารสนเทศของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. วารสารอักษรศาสตร์, 33(2), 229-248. บุหลัน กุลวิจิตร. (2558). การใช้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. Veridian E-Journal Silpakorn University, 8(1), 868-886. บุหลัน กุลวิจิตร. (2559). เอกสารจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยกับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์. มนุษยสังคมปริทัศน์,18(2), 101-112. […]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานดาวัลย์ คุณานนท์วิทยา

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ เทคโนโลยีการศึกษา วิทยานิพนธ์ กานดาวัลย์  คุณานนท์วิทยา. “การพัฒนาชุดการสอนเรื่องคำศัพท์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2.” สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2543. ผลงานวิจัย ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์ และคณะ. (2554). “โครงการเครือข่ายความร่วมมือหลักสูตรอาเซียนด้านการท่องเที่ยว : การจัดทำแผนการฝึกอบรม (course Syllabus) และสื่อประสมประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร House Keeping: Room Attendant”. ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปี พ.ศ. 2554. วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ และคณะ. (2553). “การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการการใช้สื่อการสอนของอาจารย์และนักศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร“. ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยจากคณะอักษรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2553. ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ กานดาวัลย์ คุณานนวิทยา และ วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ. (2558). “การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการใช้สื่อการเรียน การสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ […]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผุสดี ดอกพรม

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ ระบบสารสนเทศ ผลงานวิจัย ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผุสดี ดอกพรม. (2556). “การตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวด้านสารสนเทศบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรณีศึกษาเฟซบุค.” นครปฐม, กองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ 2558. ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ผุสดี ดอกพรม. (2558). “การตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวด้านสารสนเทศบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษาคณะอักษร ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรณีศึกษาเฟซบุ๊ก.” วารสารวิชาการ Veridian E – Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ, 8, 1 (ม.ค.-เม.ย.): 18-38. (ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2) Proceedings ระดับชาติ ผุสดี ดอกพรม. (2548). “ความต้องการและการใช้สารสนเทศของ SMEs ไทย.” ใน เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ เรื่อง เวทีวิชาการเพื่อเสนอผลงานและรายงานการวิจัยประจำปี […]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ จันทร์ลุน

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  ห้องสมุดเฉพาะ วิทยานิพนธ์ จุฑาทิพย์  จันทร์ลุน. “การใช้สารสนเทศของตุลาการศาลปกครองและพนักงานคดีปกครองในห้องสมุดกฎหมายมหาชน.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2548. ผลงานวิชาการ (เรียงตามปีที่จัดพิมพ์และจำแนกภาษา) ภาษาไทย จุฑาทิพย์ จันทร์ลุน. (2552). “การใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติของห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัด นครปฐม.” นครปฐม, ทุนอุดหนุนการวิจัยคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ 2551. จุฑาทิพย์ จันทร์ลุน. (2553). “ระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบโอเพนซอร์ส”. วารสารสารสนเทศศาสตร์, 28(1), 73-80. จุฑาทิพย์ จันทร์ลุน. (2554). “การใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติของห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม“. ในรวมบทความวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 28 พฤษภาคม 2554. จุฑาทิพย์ จันทร์ลุน. (2555). เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 436 251 โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับศูนย์บริการสารสนเทศ. นครปฐม: […]